Изготвяне на енергиен паспорт

Изготвяне на енергиен паспорт или Сертификат за проектни енергийни характеристики

Чл. 4. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава след завършване на строителството на нова сграда преди въвеждането є в експлоатация.
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава, подписва и подпечатва от лицата по чл. 3.

(3) По задание на възложителя/собственика сертификатът за проектни енергийни характеристики може да се издаде след изработване на инвестиционния проект преди издаване на разрешение за строеж на сградата.

(4) Класът на енергопотребление на сградата се определя по скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.

(5) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се съставя по образец съгласно приложение № 1 и е със срок на валидност до 6 години.

Чл. 6. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики съдържа данни за:
1. функционалното предназначение на сградата и адреса є по местонахождение, снимка на сградата/компютърна графика;
2. общите геометрични характеристики, в т.ч. разгънатата застроена площ, отопляваната плащ, площта на охлаждания обем;
3. класа на енергопотребление;
4. стойността на интегрираната енергийна характеристика на сградата и референтната є стойност, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия в kWh/m2 , и на първична енергия – в случаите, когато е изчислена в проекта на сградата, в kWh/m2; нетната потребна енергия при отсъствие на вътрешни товари, както и брутната потребна енергия с отчитане на вътрешните товари в kWh/m2 ; общия годишен разход на потребна енергия в MWh, общия годишен разход на първична енергия в MWh – в случаите, когато е изчислен в проекта на сградата; проектната стойност на емисиите въглероден диоксид (CO2), еквивалентни на общия годишен разход на потребна енергия;
5. енергията от възобновяеми източници в абсолютна стойност и като относителен дял от брутната потребна енергия за сградата; специфичните геометрични характеристики на ограждащите конструкции, проектните им енергийни
характеристики, вкл. референтните им стойности;
6. източниците на енергия в сградата, в т.ч. възобновяеми, стойностите на енергийните характеристики на системите за осигуряване на микроклимата, изразени като специфичен годишен разход на потребна енергия за отопление, за вентилация и за охлаждане в kWh/m2;
7. стойността на специфичния годишен разход на потребна енергия на системата за гореща вода за битови нужди, в kWh/m2, и използваните енергийни източници, в т.ч. възобновяеми;
8. наименованието на лицето, извършило сертифицирането, и регистрационен номер на удостоверението за вписването му в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ;

9. Номер, дата на издаване.
(2) Номерът на сертификата се състои от 9 позиции, съдържащи данни за лицето, издало сертификата: първите 3 позиции са регистрационният номер на лицето в публичния регистър по чл. 23а, ал. 1 ЗЕЕ, следващите 3 позиции – буквените идентификационни данни, изписани с главни букви на кирилица, и последните 3 позиции – поредният номер на сертификата. Буквената идентификация се избира от консултантите по енергийна ефективност и ги идентифицира еднозначно за срока на валидност на удостоверението за вписване от момента на издаване на проектния сертификат.

(3) Сертификатите за проектни енергийни характеристики, издадени от консултант по енергийна ефективност, следват поредна номерация.

(4) Възложителят/собственикът на сградата приема с протокол сертификата в срок
до 30 дни от депозиране на документите по чл. 18.

Нашият екип е готов да изготви вашия Енергиен паспорт.