Обследване на сгради

Нашето проектанско бюро има екип от консултанти, които са преминали успешно специализиран курс за обследване на сгради и са сертифицирани в сферата на енергийното обследване.

Запознати са с действащата нормативна уредба и с действащите европейски практики за субсидиране на предписаните мерки. Цялостното представяне на услугата и нейното системизиране е описани малко по-надолу:

» Обследване за енергийна ефективност на съществуващи и нови сгради

Енергийното обследване на сгради съдържа в себе си:
- енергийно обследване
- изготвяне на доклад с резултати от обследването;
- направа на анализ на енергийните характеристики и сравняването им с нормативните;
- издаване на сертификат на сградите.

Обхват на обследването:
При обследването се прави подробно описание на схемите на енергоснабдяване на обекта, конструкциите на сградните ограждения, възможностите за топлосъхранение на сградата, както и основните технологични процеси и нивото на технологиите. Изчислява се енергийния баланс на обекта и базовата линия на енергопотребление. Определя се и т.нар. специфичен разход на енергия, представляващ количеството енергия, изразходвана за единица от подходящ еталон. Преценява се съответстват ли получените резултати на стандартите и нормативните изискванията за енергийна ефективност.
Оценява се потенциала за намаляване на разходите за енергия. Подробно се набелязват и описват мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се съставя икономическа и екологична оценка на избраните мерки, определя се “срок на откупуване”.

» Сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Съгласно Закона за енергийна ефективност от 14.11.2008 г.:

Чл. 17. (1) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради има за цел удостоверяване актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 15, ал. 3.

(2) Сертифицирането за енергийна ефективност на сгради се извършва след обследване за енергийна ефективност.

Съгласно чл. 17 от Наредба РД-16-1057 издаваните сертификати от акредитираните фирми биват 2 вида : Категория А и категория Б.

Сертификат категория А се издава за:
- сгради със стойност на интегрираната енергийна характеристика, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на наредбата по чл.15, ал.2 от ЗЕЕ и на наредбата по чл.169, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.169, ал.1, т.7 от ЗУТ;
- сгради, построени до 1990г., със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към 1999г.

Сертификат категория Б се издава за:
- сгради със стойност на интегрираните енергийни характеристики, равна или по-малка от еталонната, съответстваща на изискванията на съответните нормативни актове по проектиране, изпълнение и приемане, действащи към годината на въвеждане на сградите в експлоатация.

Сгради получили сертификат Категория А или категория Б се освобождават от данък сгради по чл.24 , ал.18 и ал.19 от Закона за местните данъци и такси които гласят:

Чл. 24. (1) Освобождават се от данък:
18. (нова – ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;

19. (нова – ДВ, бр. 18 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за производство