Технически паспорт

Нашето проектанско бюро има екип от консултанти, които са специализирани в изготвянето на технически паспорти на сгради от всички категории.

Благодарение на богатия ни опит можем да гарантираме, че ние като ваши партньори можем да ви предложим продукт, които ще се характеризира с компетентност, задълбоченост и на добра цена спрямо останалите общоприетите стандарти. Цялостното представяне на услугата и нейното системизиране е описани малко по-надолу:

Какво е технически паспорт?

“Технически паспорт на строеж” е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.
По-просто казано това е пълно досие за Вашата сграда, в което се съдържа информация за нейното моментно състояние, дали отговаря на всички нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени ипреустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка и др…

Какво съдържа техническия паспорт?

 • пълна техническа информация за моментното състоянието на сградата въз основа на направеното обследване;
 • определя сроковете за извършване на основните и текущите ремонти на строежа и съдържа данни за всички издадени сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове;
 • посочва всички извършени реконструкции, основни ремонти и преустройства, съответствието на характеристиките на строежа с изискванията на действащите нормативни актове и документи и необходимите мерки за тяхното подобряване;
 • отразява всички промени в характеристиките на строежа настъпили при надстрояване, пристрояване, възстановяване, обновяване, реконструкция или ремонт;
 • опис на всички налични строителни документи, сертификати и др.

Кога се изработва технически паспорт?

 • за нов строеж – преди въвеждането му в експлоатация;
 • за съществуващ строеж – след проведено обследване;
 • след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство на съществуващ строеж или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) в него, за които се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ – преди въвеждането му в експлоатация.

Какви са крайните срокове за изработване на технически паспорт?

Техническите паспорти на съществуващи строежи се съставят в следните срокове в зависимост от категорията им:

 • от първа до трета категория – до 31 декември 2014 г.;
 • от четвърта категория – до 31 декември 2016 г.;
 • от пета категория – до 31 декември 2018 г.

Какви са изискванията за категоризация на сграда?

В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите се категоризират, както следва:

3-та категория:

 • жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от тази категория.

4-та категория:

 • жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
 • вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им.

5-та категория:

 • жилищни и смесени сгради с ниско застрояване (до 10м), вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
 • производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
 • реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория.
 • (за пълния списък на всички категории може да видите в чл. 137. От ЗУТ)

Какво ще стане ако не е изготвен технически паспорт в посочените срокове?

След изтичане на предвидените в закона срокове, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.

Това означава, че ако не поръчате сами технически паспорт преди крайния срок, кметът може да поръча с директно възлагане на придворния си кръг от приближени фирми да изготвят технически паспорт за Вашата сграда. И след това да се снабди с изпълнителен лист. Разбира се в този случай няма да получите пазарни цени на база свободна конкуренция – а фиксирани надути кметски цени.

За кои сгради и строежи не съставя технически паспорт?

 • допълващо застрояване или временен строеж съгласно глава трета, раздели VII и VIII от ЗУТ;
 • незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ;
 • без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план.

Кой може да поръча технически паспорт?

 • собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти;
 • при съсобственост на строежа възлагането може да се извърши от някой от съсобствениците за сметка на всички съсобственици при условията и по реда на § 2 ЗУТ;
 • след изтичане на законовите срокове, кметът на общината възлага съставянето на технически паспорти на строежите, за които те не са съставени, за сметка на техните собственици, като за извършените разходи общината се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането съгласно § 2, ал. 1 ЗУТ.

Кой съставя технически паспорт?

 • за нов строеж се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител – за строежите от пета категория, преди въвеждането му в експлоатация от компетентния орган;
 • за съществуващи сгради се съставя след обследване на строежа за установяване на характеристиките му. Обследването на строежите се извършва от колектив от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност или консултант.