Цени

Изготвяне на технически паспорт на сгради:

Изготвяне на технически паспорт - 0,9-2 лв/м2 – мин. 1000 лв.*

*Цените се формират на базата на Общата разгъната застроена площ на сградата (РЗП).
**Цените не включват подаване на документи в кадастър и в община.

Изготвяне на доклад за енергийно обследване на сгради:

Изготвяне на доклад за енергийно обследване - 1-1,8 лв/м2 – мин. 850лв.*

*Цените се формират на базата на Общата разгъната застроена площ на сградата (РЗП).

**Цените не включват подаване на документи в агенцията за АУЕР.

Изготвяне на енергиен паспорт(СЕПХ) на сгради:

Изготвяне на енергиен паспорт(СПЕХ) - 150лв.

Комплескно проектиране на сгради:
Предлагаме ви приблизителни цени на инвестиционен проект (работен проект) на сгради за основните специалности:

-до 500 м2 15-20 лв/м2 – мин. 500лв.*
-от 500м2 до 2000м2 - 13-18 лв/м2
-над 2000м2 - по договаряне

*Цените се формират на базата на Общата разгъната застроена площ на сградата (РЗП)
- за оскъпяване цената на проекта (в горепосочените граници) може да се говори при сложна геометрия на сградата ( наличие на елипсовидни или обли части, повече 3D визуализации и др.)
- за намаляване цената на проекта (в долупосочените граници) е възможно при прости геометрични обекти, с типови и повтаряеми елементи на сградата или симетрия на конструкцията.
Дадените цени включват изброените по-долу основни специалности:

 • Архитектура – разпределения, разрези, фасади, детайли, спесификации, 3D изображения, количиствена сметка
 • Конструкции – конструктивни чертежи-кофражни и армировъчни планове, детайли, статически изчисления, количества армировка, план изкоп (укрепване на изкоп). Допълнително се договаря: фундиране на много нива, пилотно фундиране, изкоп с торкретни или шлицови стени, изцяло метални или дървени конструкции и т.н.
 • ВиК – Водопровод и Канализация – чертежи, аксонометрия, количествена сметка, допълнително се договарят помпени, отводнителни, пречиствателни спринклерни и водни резервоари.
 • ОВиК – Отопление, Вентилация и Климатизация- включва чертежи, количествена сметка и топлотехническа ефективност или доклад за енергийна ефективност
 • Геодезия / Вертикална планировка
 • Електрическа – чертежи на силнотокови и слаботокови инсталаци-телефонизация, видеонаблюдение, ТV и интернет системи, подгряване и отопление на улуци, водостоци и рампи, схема главно ел. табло, количествена сметка и външно осветление
 • Проект за енергийна ефективност
 • Проект за по пожарна безопасност
 • Пожароизвестяване (когато е необходимо)
 • План за безопасност и здраве (когато е необходимо)

Количествени сметки по всички специалности
Проектите по т.7, т.8, т.9, т.10 се определят от НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за „Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“, в зависимост от категорията на сградата.
Ако е необходимо, според спецификата на сградата допълнително се заплщат следните специалности:

 • Предпроектно проучване
 • КМД – при поява на метални конструкции
 • Геоложко проучване (геоложки доклад)
 • Проект за ограда – възлага се и се одобрява отделно
 • Пътен проект – зависи от местните общински разпоредби
 • Технология
 • Ландшафтна архитектура (озеленяване)

Цените не включват:

 • Oдобряване на междинни фази – ПП, ПУП, РУП и др.
 • Узаконяване и внасяне на проекта в общината при предоставено пълномошно от Възложител.
 • Узаконяване на рекламни съоръжения или надписи на сгради.

Задължителни разходи свързани с инвестиционният процес, които поема инвеститора:

 • Всички държавни и местни такси по одобряването и съгласуването на проектите и издаването на строителното разрешение;
 • Надзор в проектирането и изготвяне на доклад за съответствие.

Цени за изготвяне на допълнителни дейности:

Енергийна ефективност 200лв.
Оценка за Енергийна ефективност 100лв.
Изготвяне на становище (за всички специалности) 120 -280лв.
Подписване на чужд проект (за всички специалности) По договаряне
Консултация на обект (за всички специалности) 50лв.
Изготвяне на Спецификация за обект  (за всички специалности) От 70 – до 200 лева
Изготвяне на Количествено стойностна сметка за обект (за всички специалности) От 50 – до 200 лева